Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών, εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας δικτύου ύδρευσης Κύμης Αλιβερίου ύψους τριών (3) εκατ. ευρώ


Αλιβέρι 11/9/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης για την δράση του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση». Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.
  Η ΔΕΥΑΚΑ ως Κύριος του Έργου με τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου ως Φορέα Υλοποίησης , επιχορηγείται με το ποσό των 2.943.104,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το έργο «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας, ελέγχου διαρροών, εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας δικτύου ύδρευσης Κύμης- Αλιβερίου».
Το έργο αυτό κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί ως έργο σταθμός για τη ΔΕΥΑΚΑ αφού πέρα της εγκεκριμένης χρηματοδότησης έχει διαχρονική προστιθέμενη αξία. Η κατασκευή του θα έχει χρονικό ορίζοντα παράδοσης εντός 16 μηνών από την έναρξη των εργασιών.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα δημιουργηθεί ένα καινοτόμο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, που θα αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και λογισμικό, μέσω των οποίων θα γίνεται η απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της τρέχουσας κατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης, επιτρέποντας την συνεχή εποπτεία του, τον έλεγχο ποιότητας, τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων, την επισήμανση των βλαβών, τον εντοπισμό και περιορισμό των απωλειών νερού με εγκατάσταση Κεντρικού (ΚΣΕ), Περιφερειακών, Φορητών και Τοπικών Σταθμών Ελέγχου. Περιλαμβάνονται συνολικά (123) εγκαταστάσεις κεφαλών δικτύου ήτοι (38) Γεωτρήσεις, (73) Δεξαμενές-Υδατόπυργοι & (12) αντλιοστάσια & φρεάτια.


Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α(επικουρικά ακολουθούν λεπτομέρειες για τη σημασία του έργου)


Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μέσω του εγκεκριμένου έργου επιδιώκεται να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές με ριζική αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων που υφίσταται μέχρι στιγμής και αφορούν:
  Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης
  Την αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από τo νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων διαμερισμάτων στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑ.
   Την διασφάλιση του απαιτούμενου έλεγχου ποιότητας του παραγόμενου και καταναλωμένου νερού.
 Αντιμετώπιση του ψηλού δείκτη μη τιμολογούμενου νερού(60%)
  Συνεχής παρακολούθηση ροής και κατανάλωσης νερού σε όλες τις περιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε όποιες περιοχές οι αγωγοί κινδυνεύουν από θραύση λόγω υψηλής πίεσης και διοχέτευσης νερού σε περιοχές που θα κινδυνεύουν από ανεπάρκεια
   Βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού
●Μεγαλύτερη ταχύτητα αντιμετώπισης των προβλημάτων (διαρροών, θραύσεων) μέσω συνεχούς εποπτείας - Άμεση επέμβαση και αποκατάσταση
 Την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο
Με την ανάπτυξη του συστήματος θα δημιουργηθούν αυτομάτως επιπρόσθετες θετικές επιδράσεις, που αφορούν στην δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων της ΔΕΥΑ, αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών.


                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου