Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση του Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Λαμία,  24  Οκτωβρίου  2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση νέων, έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (www.agrotikianaptixi.gr ) .
Η συνολική δημόσια δαπάνη για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται στα 17,7 εκατ. ευρώ  και αναμένεται να ενταχθούν 950 περίπου νέοι γεωργοί της Περιφέρειάς μας, οι οποίοι  θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.
Περίοδος υποβολής των αιτήσεων
Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2016.

Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 1-12-2016 έως και τις 7-12-2016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Δικαιούχοι
-Δικαιούχοι  του μέτρου για το έτος 2016 είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως και 40 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.
- Η γεωργική/κτηνοτροφική εκμετάλλευση τους πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000 € έως και 100.000 €.
- Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
-Δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
-Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.
- Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.
- Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.
- Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).
-Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

Ύψος ενίσχυσης
Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋπόθεση την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ως εξής:
- Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και μικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000 ευρώ και αυξάνεται στα 19.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.
- Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500 ευρώ ή 22.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογία)
Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής τα οποία είναι καθορισμένα στην Πρόσκληση.
Οι υποψήφιοι κάθε Περιφέρειας και περιόδου υποβολής επιλέγονται κατά απόλυτη φθίνουσα σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους.
Καθορίζεται ελάχιστη συνολική βαθμολογία ίση με 45 βαθμούς κάτω από την οποία οι αιτήσεις στήριξης δεν γίνονται αποδεκτές για χρηματοδότηση.
Για το Περιφερειακό σκέλος των κριτηρίων επιλογής, το οποίο αφορά Προτεραιότητες της  Περιφέρειας  μας σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική και ανάγκες για το γεωργικό τομέα, ισχύουν οι εξής Τομείς Προτεραιότητας:
  • παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης ή ποιοτικών προϊόντων της Π.Σ.Ε ΠΟΠ/ΠΓΕ
  • μόνιμες φυτείες (ελιές, σύκα, φιστίκι κελυφωτό, ακτινίδιο, κεράσι, αμπέλι), στέβια, κηπευτικά και όσπρια
  • κτηνοτροφία (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία) ή/και την μελισσοκομία
  • λοιπές  δενδρώδεις καλλιέργειες, μανιτάρια, αρωματικά φυτά, φαρμακευτικά φυτά, ανθοκομικά φυτά και ζωοτροφές (καρποί, χορτονομές, ενσιρώματα)
  • ρύζι ή/και βιομηχανικά φυτά  ή/και ενεργειακά φυτά
  • πτηνοτροφία ή/και χοιροτροφία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:
- των Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΑΤ στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr
- των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Περιφέρειας στην ιστοσελίδα www.pste.gov.gr
- της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Στ.Ε. (ΔΑΟ) και των Δ/νσεων Αγροτικής . Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν  με:
κο Νικόλαο Φλώρο  ΔΑΟ Π.Στ.Ε   τηλ  2231353173 email: floros@2450.syzefxis.gov.gr 
κα Ευαγγελία Παππά ΔΑΟΚ Βοιωτίας    τηλ 2261350163  email: epappa@viotia.gr
κα Αικατ. Ισαακίδου ΔΑΟΚ Εύβοιας τηλ. 2221353909 email: isaakidou.a@evia.pste.gov.gr
κο Μιχαήλ Σφακιανάκη ΔΑΟΚ Ευρυτανίας τηλ. 2237080250 email: m.sfakianakis@evr.pste.gov.gr

κο Φώτη Μαυρέλη ΔΑΟΚ Φθιώτιδας     τηλ. 2231353160 email: f.mavrelis@2450.syzefxis.gov.gr

Δικαιώματα του αγοραστή όταν ο πωλητής εκπληρώνει πλημμελώς την υποχρέωσή του


Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Mε αφορμή πολλές καταγγελίες σχετικά με πραγματικά ελαττώματα σε προϊόντα και πλημμελείς υπηρεσίες σε αντίθεση  με τα συμφωνημένα να γνωρίζουμε ότι  ο αγοραστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει:
1.    Διόρθωση του πράγματος, ή
2.    Αντικατάσταση του πράγματος, ή
3.    Μείωση του τιμήματος, ή
4.    Υπαναχώρηση, και
5.    Σωρευτικά με ένα από τα ανωτέρω δικαιώματα, αποζημίωση για την ζημία που δεν καλύπτεται από αυτό, ή
6.    Διαζευκτικά με τα ανωτέρω αποζημίωση για την μη εκπλήρωση της σύμβασης
Για περισσότερα και αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα της ΕΠΚ-ΣτΕ πατήστε ΕΔΩ

Φύτεψαν νέες καστανιές στον Καστανόλογγο της Όχης

Στις 23/10/2016 φυτέψαμε για πρώτη φορά στον Καστανόλογγο της Οχης 14 δενδρύλια καστανιάς που μεγαλώσαμε από περσινά κάστανα. Στο εξής θα φυτεύουμε μόνο τέτοια φυτά που έχουν αναπτύξει τη ρίζα τους και έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης.

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νεαρά δέντρα στον Καστανόλογγο και γενικότερα στην περιοχή μας είναι η βόσκηση και κυρίως η ξηρασία. Η βόσκηση αντιμετωπίζεται με περίφραξη που γίνεται μια φορά στα δύο χρόνια ανάλογα με την ανάπτυξη του φυτού, αλλά η ξηρασία απαιτεί τακτικό πότισμα για μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο. Τα βλαστημένα κάστανα που φυτέψαμε την άνοιξη 2016 είχαν ξεραθεί ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού. Γι αυτό φέτος θα δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο πότισμα αν και δεν είναι εύκολο… Σε αυτό το σημείο θα χρειαστούμε βοήθεια από όλους εσάς που ανεβαίνετε στο βουνό. Λίγο νερό σώζει ζωές φυτών! 
Συλλέξαμε επίσης κάστανα για το επόμενο φυτώριο, αλλά βρήκαμε πολύ λιγότερα από πέρσι και τα περισσότερα ήταν σε κακή κατάσταση π.χ τρυπημένα. Στις εργασίες συμμετείχαν 6 άτομα μέλη του Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ και ο γεωπόνος του Δήμου Καρύστου.

Για την ενημέρωση

Θανάσης Μπινιάρης