Κυριακή 14 Απριλίου 2013

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ RDF ΣΤΗΝ ΑΓΕΤΑναδημοσίευση από http://www.eviatoday.gr
Δανειζόμαστε από το EVIATODAY. GR (προφανώς ξεχάστηκε το Λάλατο!!! που διαβάζετε στην περιοχή), στο οποίο δημοσιεύθηκε (στις 10 Απριλίου 2013), ολόκληρο το κείμενο της Προσφυγής του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και Περιχώρων, των κ.κ. Γεωργίου Λαγανά και Βαγγέλη Σπίθα καθώς και των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Νίκου Στουπή και Περικλή Καραϊσκου. Πέραν των επιχειρημάτων για την ακυρότητα της άδειας που υπέγραψε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης κ. Γιαννάκος στην προσφυγή αναλύεται εύγλωττα η ακυρότητα της οικοδομικής άδειας που υπέγραψε  αναρμοδίως υπάλληλος  από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
1. Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ»,που εδρεύει στο δημοτικό διαμέρισμα Αλιβερίου του Δήμου Ταμυνέων και ήδη Κύμης – Αλιβερίου Εύβοιας και εκπροσωπείται νόμιμα..
2. Γεωργίου ΛΑΓΑΝΑ του Δημητρίου,
3. Ευάγγελου Σπίθα του Ηλία,
4. Νικολάου ΣΤΟΥΠΗ, περιφερειακού συμβούλου Στερεάς Ελλάδος, κατοίκων απάντων του Δήμου Ταμυνέων και ήδη Κύμης – Αλιβερίου του Νομού Εύβοιας
5. Περικλή ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ, περιφερειακού συμβούλου Στερεάς Ελλάδος, κατοίκου Λαμίας Φθιώτιδος
ΚΑΤΑ
Της υπ’ αριθμό 1144/Φ.14/674/27-03-2012 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με θέμα «άδειας λειτουργίας μετά από επέκταση συγκροτήματος τροφοδοσίας του κυρίου καυστήρα με στερεά υπολείμματα ανακύκλωσης της βιομηχανίας παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» στο Μηλάκι Αλιβερίου» (που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την 28-03-2013 με ΑΔΑ ΒΕ267ΛΗ-ΩΗ4)
_______
Προσφεύγουμε, νομίμως και εμπροθέσμως, κατά της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1144/Φ.14/674/27-03-2012 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με θέμα «άδεια λειτουργίας μετά από επέκταση συγκροτήματος τροφοδοσίας του κυρίου καυστήρα με στερεά υπολείμματα ανακύκλωσης της βιομηχανίας παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» στο Μηλάκι Αλιβερίου και ζητούμε την ακύρωση άλλως την ανάκλησή της για τα κάτωθι νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

Ι. Βραχύ ιστορικό
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 160275/29-06-2009 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και, ακόμη, Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» και των συνοδών αυτού (του εργοστασίου) έργων, ήτοι των λιμενικών εγκαταστάσεων και του λατομείου ασβεστολίθου, που λειτουργεί στη θέση Μυλάκι Αλιβερίου του Δήμου Ταμυνέων Εύβοιας.
Με την απόφαση αυτή καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι περιβαλλοντικοί όροι εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού για την καύση στερεών υπολειμμάτων ανακύκλωσης ως εναλλακτικού καυσίμου (ήτοι για τη συναποτέφρωση αποβλήτων) για τη λειτουργία του εργοστασίου. Μεταξύ άλλων, καθορίστηκαν οι όροι για την συναποτέφρωση (καύση) R.D.F., που αποτελεί τη συντομογραφία του «Refused Derived Fuel» με την οποία αποδίδεται διεθνώς το «Τυποποιημένο Καύσιμο από Απορρίμματα». Διευκρινίζεται ότι το R.D.F. παράγεται από σύμμεικτα αστικά απορρίμματα και αποτελείται από τεμάχια πλαστικού, χαρτιού, ξύλου και υφάσματος, χωρίς ωστόσο έως σήμερα να έχει αναπτυχθεί πρότυπο της C.E.N. για τον προσδιορισμό των ποιοτικών κριτηρίων παραγωγής του.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει προηγούμενο καύσης RDF σε οιαδήποτε βιομηχανική εγκατάσταση, ενώ όπως αποδεικνύεται από πλείστες μελέτες εξειδικευμένων επιστημόνων και μεταξύ άλλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του, η καύση του στο επίδικο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Μυλάκι Αλιβερίου τυγχάνει ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Το γεγονός αυτό έχει επανειλημμένα επισημάνει αρμοδίως η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας, ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκίδας, το ΤΕΕ Εύβοιας, το Εργαστήριο Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θράκης, η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και πλείστοι άλλοι φορείς. Ήδη, κατά της αποφάσεως αυτής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και κατά της υπ’ αριθμό οικ. 167579/17-05-2010 τροποποίησης αυτής, έχουν ασκηθεί και εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, δυο (2) αιτήσεις ακυρώσεως κατοίκων και φορέων της ευρύτερης περιοχής του Αλιβερίου.
Ακολούθως, με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2537/Φ.14/674/24/07-09-2010 απόφαση του Νομάρχη Εύβοιας, χορηγήθηκε «Άδεια εγκατάστασης επέκτασης του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ με συγκρότημα τροφοδότησης του κυρίου καυστήρα με στερεά υπολείμματα ανακύκλωσης». Η άδεια αυτή χορηγήθηκε παρά το γεγονός ότι - όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2565/Φ.14/674/06-09-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας - «τα υποβληθέντα σχεδιαγράμματα δεν συμφωνούν με αυτά της εγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφού προβλέπουν κτίριο διαστάσεων 13,5 μ. Χ 31,5 μ. και ύψος 14,0 μ. ενώ τα εγκεκριμένα από την ΜΠΕ προβλέπουν κτήριο 14 μ Χ 14 μ και ύψος 11 μ.».
Εν συνεχεία, εκδόθηκε η υπ’ αριθμό 99/08-06-2012 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κύμης, για την ακύρωση της οποίας έχουμε ομοίως ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Τέλος, με προσβαλλομένη απόφαση χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας για την καύση αποβλήτων (RDF κ.α.). στο εργοστάσιο της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» στο Μυλάκι Αλιβερίου.
ΙΙ.    Λόγοι προσφυγής
1.       Αναντιστοιχία μεταξύ των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της προσβαλλόμενης άδειας λειτουργίας
Μη νομίμως, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 24 του Συντάγματος και του Ν. 1680/1986, εξεδόθη η προσβαλλομένη άδεια λειτουργίας, αφού οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, που κατασκευάστηκαν και αδειοδοτήθηκαν να λειτουργήσουν, διαφοροποιούνται και μάλιστα ουσιωδώς από τις εγκαταστάσεις, που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του εργοστασίου.
Με άλλα λόγια, με την προβαλλομένη απόφαση ουσιωδώς καταργείται άλλως καταστρατηγείται η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, γεγονός ευθέως παράνομο, αφού αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος και στις διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία οιασδήποτε εγκαταστάσεως χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
Πράγματι, με την προσβαλλομένη απόφαση χορηγείται η άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων, που δεν έχουν εγκριθεί από τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του εργοστασίου και για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης. Τούτο επισημαίνει άλλωστε και η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. Εύβοιας στο υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2565/Φ.14/674/06-09-2010 έγγραφό της, όπου συνομολογεί μεν τη διαφοροποίηση των εν λόγω σχεδίων, ισχυριζόμενη ωστόσο ότι, δήθεν, υποχρεώθηκε να προβεί στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης της επίδικης δραστηριότητας, δήθεν, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ8875/759/φ.31/27-07-2010 απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. ! Ανεξαρτήτως του ότι η ως άνω απόφαση της Επιτροπής Ενδικοφανών Προσφυγών αφορά αποκλειστικά τις ελλείψεις της υποβληθείσας μηχανολογικής μελέτης και όχι τις υπόλοιπες πλημμέλειες της αιτήσεως και εν γένει του φακέλου που υπέβαλε προς έγκριση η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, σε κάθε περίπτωση οιαδήποτε απόφαση της εν λόγω Επιτροπής δεν δύναται να τροποποιήσει ούτε να καταργήσει τους εγκεκριμένους με Κοινή Υπουργική Απόφαση περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του επίδικου εργοστασίου.
Αντίστοιχα, οι εγκεκριμένοι με Κοινή Υπουργική Απόφαση περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του επίδικου εργοστασίου δεν δύναται να τροποποιηθούν νομίμως ούτε με απόφαση οιασδήποτε υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και εν προκειμένω από την Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου («Ε.Α.Ρ.Θ.»). Σημειωτέον ότι η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, που εξέδωσε την οικοδομική άδεια για την επίδικη επέκταση, συνομολογεί πλήρως στο, από 30-12-2012, έγγραφό της προς το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Σχετ. 1ον) τη διαφοροποίηση των εγκαταστάσεων, που εγκρίθηκαν με την  ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, από αυτές για την οποία χορηγήθηκαν οι συμπροσβαλλόμενες άδειες εγκατάστασης και οικοδομής ! Επικαλείται δε προς τούτο το υπ’ αριθμό 185697/02-03-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Ε.Α.Ρ.Θ., σύμφωνα με το οποία η ως άνω διαφοροποίηση δεν «συνιστά ουσιώδη διαφοροποίηση» και εντεύθεν δεν απαιτείται τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Η απόφαση όμως αυτή της Ε.ΑΡ.Θ. τυγχάνει κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα μη νόμιμη, άλλως έχει εκδοθεί από καθ’ ύλη αναρμόδιο διοικητικό όργανο, άλλως και σε κάθε περίπτωση τυγχάνει αναιτιολόγητη, αφού ουδόλως δεν παραθέτει οιαδήποτε αιτιολογία για την εν λόγω κρίση της. Έτσι, όμως, ακόμη και εάν ήθελε θεωρηθεί ότι η διαφοροποίηση των κατά τα ανατέρω εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων είτε «εγκρίθηκε» είτε κρίθηκε ως «επουσιώδης» από την Ε.Α.Ρ.Θ., σε κάθε περίπτωση τυγχάνει μη νόμιμη, άλλως αναιτιολόγητη.
Πολύ περισσότερο, τέτοια τροποποιητική των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων απόφαση τυγχάνει ευθέως παράνομη και αντισυνταγματική, αφού όχι μόνο παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, σύμφωνα με τους οποίους προβλέπεται ρητώς συγκεκριμένη διαδικασία τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας οιασδήποτε δραστηριότητας ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ που αρχικώς τους ενέκρινε, αλλά αντιβαίνει και τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της πρόληψης και της αειφορίας.
Από την άποψη αυτή είναι ασφαλώς αποκαλυπτικό ότι, ενώ στην υπ’ αριθμό 160275/2009 κοινή υπουργική απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων προβλέπεται ρητά (σελίδα 43 άρθρο 4.6.7.) η κατασκευή στεγασμένου χώρου αποθήκευσης RDF με περιμετρική τάφρο, στην τεχνική περιγραφή της οικοδομικής άδειας και εντεύθεν στην προσβαλλομένη ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ καν κτίριο αποθήκευσης R.D.F. και δη με προδιαγραφές του ως άνω άρθρου 4.6.7..
Περαιτέρω, ενώ στην υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων προβλέπεται ρητά (σελίδα 16 άρθρο 3.2.2.) η κατασκευή «εγκατάστασης αποθήκευσης (1500 μ2) και καύσης RDF στο χώρο απέναντι από το Ψυγείο στο σημείο Νο3 του χάρτη…», με την οικοδομική άδεια αδειοδοτήθηκε η κατασκευή στο ίδιο σημείο μόνον «κτιρίου τροφοδότησης μηχανημάτων στερεών υπολειμμάτων ανακύκλωσης τροφοδότησης κυρίου καυστήρα περιστροφικής καμίνου 392,96 μ2». Έτσι, όμως, οι επίδικες εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ, που από τα αρχικά 1.500 τετραγωνικά μέτρα της Α.Ε.Π.Ο. μέτρα περιορίσθηκαν στα μόλις 392,96 τετραγωνικά μέτρα της οικοδομικής άδειας, δεν διαθέτουν χώρο αποθήκευσης του R.D.F., την κατασκευή του οποίου ωστόσο επιβάλλει η υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές του επίδικου κτιρίου τροποποιήθηκαν εκ νέου, ακόμη και μετά την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, γεγονός που επισήμανε αρμοδίως η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. Εύβοιας, που στο υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1384/Φ.14/674/21-03-2011 έγγραφό της (Σχετ. 2ον) αναφέρει «η αλλαγή διαστάσεων του κτιρίου, για το οποίο χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης, κρίνεται ουσιαστική από την υπηρεσία μας και απαιτείται τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης». Η τροποποίηση ωστόσο αυτή ουδέποτε έλαβε χώρα.
Εξ άλλου, ενώ η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων προβλέπει την κατασκευή κτιρίου ύψους δέκα τεσσάρων (14) μέτρων, ώστε η διαδικασία εκφόρτωσης και παραλαβής του RDF να πραγματοποιείται σε στεγασμένο χώρο, η εκδοθείσα οικοδομική άδεια αφορά την κατασκευή κτιρίου ύψους μόλις έντεκα (11) μέτρων. Με δεδομένο, όμως, ότι το ύψος των έντεκα μέτρων δεν επαρκεί – σύμφωνα και με την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. Εύβοιας- για την εκφόρτωση R.D.F. από τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς του, είναι απολύτως βέβαιο ότι η εκφόρτωση του RDF θα γίνεται τελικώς με ανοιχτή την μία πλευρά του κτιρίου, γεγονός που αντιβαίνει ευθέως στους κατά τα ανωτέρω εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ασφαλούς λειτουργίας του εργοστασίου, που για λόφους προστασίας της δημόσιας υγείας επιβάλλουν η εκφόρτωση του RDF να γίνεται σε στεγασμένο χώρο.
Έτσι, όμως, αποδεικνύεται ότι με την προσβαλλομένη απόφαση αδειοδοτήθηκε η κατασκευή ουσιωδώς διαφορετικών και πάντως μη εγκεκριμένων περιβαλλοντικά εγκαταστάσεων, γεγονός που αντίκειται άλλως καταστρατηγεί τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος και του Ν. 1650/1986. Με άλλα λόγια, διαφορετικά σχέδια εγκαταστάσεων προβλέπει η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, διαφορετικά σχέδια εγκρίθηκαν με την άδεια εγκατάστασης και διαφορετικά (σχέδια) τελικώς κατασκευάστηκαν αδειοδοτήθηκαν να λειτουργήσουν με την προσβαλλομένη απόφαση.
Ως εκ τούτου η προσβαλλομένη απόφαση τυγχάνει και για το λόγο αυτό μη νόμιμη και εντεύθεν ακυρωτέα.
2.       Παράβαση νόμου
Κατά παράβαση των διατάξεων 9 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α’ 45) και του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 241Α’), η επίδικη άδεια λειτουργίας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας αντί του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, ο οποίος δεν μπορούσε κατά νόμο ούτε είχε εξουσιοδοτηθεί να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα έκδοσης της επίδικης άδειας λειτουργίας σε οιονδήποτε τρίτο. Από την άποψη αυτή είναι χαρακτηριστικό ότι – όπως αποδεικνύεται από το σώμα της - η προσβαλλόμενη απόφαση υπογράφεται (απ’ ευθείας) από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και όχι κατ’ εντολή του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη, ήτοι κατόπιν εξουσιοδοτήσεώς του για την υπογραφή της.
Άλλως επικουρικώς, ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Εύβοιας δεν είχε κατά νόμο εξουσιοδοτηθεί ούτε εδύνατο να μεταβιβάσει το δικαίωμα υπογραφής της επίδικης άδειας λειτουργίας σε οιονδήποτε τρίτο, γεγονός που καθιστά την προσβαλλομένη απόφαση, που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, μη νόμιμη. Πράγματι, η αναφερόμενη στο προοίμιο της προσβαλλομένης απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας είχε κατά το κρίσιμο χρόνο της έκδοσης της προσβαλλομένης καταργηθεί, άλλως αντικατασταθεί με νεότερη απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία ωστόσο ουδόλως μνημονεύεται στην προσβαλλομένη.
Ως εκ τούτου η προσβαλλομένη απόφαση τυγχάνει και για το λόγο αυτό μη νόμιμη και εντεύθεν ακυρωτέα.
3.       Ακυρότητα της άδειας οικοδομής επί της οποίας ευρίσκει έρεισμα η προσβαλλομένη απόφαση
Η προσβαλλομένη απόφαση τυγχάνει μη νόμιμη στο μέτρο που – σύμφωνα με το προοίμιό της - ευρίσκει έρεισμα στην υπ’ αριθμό 99/08-06-2012 άδεια οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κύμης.
Και τούτο διότι η εν λόγω άδεια οικοδομής τυγχάνει παράνομη, αφ’ ενός διότι εκδόθηκε από αναρμόδιο υπάλληλο αντί του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και αφ’ ετέρου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής αντί της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Ειδικότερα,
α. κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 5 του Π.Δ. 8/13-07-1993 με τίτλο «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρόμενων οικοδομών» (ΦΕΚ Α’ 795) [1] και 9 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α’ 45), η εν λόγω οικοδομική άδεια ελέχθηκε και υπογράφηκε από τον Βασίλειο ΑΡΜΑΝΙΔΗ Δημήτριο, ο οποίος κατά τον κρίσιμο χρόνο (08-06-2012) δεν είχε και δη νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τον κατά νόμο αρμόδιο προς τούτο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ούτε για τον έλεγχο των υποβαλλομένων μελετών ούτε για την τελική υπογραφή οικοδομικών αδειών [για το θέμα αυτό οράτε τις υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1723/19-10-2012 και 1882/05-11-2012 βεβαιώσεις της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου (Σχετ. 3ον και 4ον)].
β. κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 21 παρ. 1 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249), 34 παρ. 3 του Ν. 4014/2011 και 3 παρ. 4 Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ Α’ 210), η έγκριση διασποράς και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, που απαιτούνται για τις εγκαταστάσεις ειδικού σκοπού (βιομηχανικές) σε εκτός σχεδίου Πόλεως και Οικισμούς προς του 1923 γήπεδα, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και όχι από την καθ’ ύλη αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.
Για την πληρότητα της παρούσας, επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν ήθελε θεωρηθεί ότι η ανωτέρω αρμοδιότητα ανήκει στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, πράγμα που κατά τα ανωτέρω αρνούμαι, σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, που ενέκριναν την επίδικη οικοδομική άδεια, ορίσθηκαν, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249), από το Δήμαρχο Κύμης αντί του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας [για το θέμα αυτό οράτε την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1722/19-10-2012 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου (Σχετ. 5ον), σύμφωνα με την οποία «το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 216/04-05-2012 απόφαση Δημάρχου»).
Ως εκ τούτου, το «Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής», που ενέκρινε την επίδικη οικοδομική άδεια, θέτοντας επ’ αυτής την σφραγίδα του, έχει συσταθεί μη νομίμως.
Αποδεικνύεται συνεπώς ότι η εκδοθείσα οικοδομική άδεια τυγχάνει μη νόμιμη, γεγονός που καθιστά μη νόμιμη και την επ’ αυτής ερειδόμενη προσβαλλομένη απόφαση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
4.       Ακυρότητα της απόφασης έγκρισης παρέκκλισης ύψους επί της οποίας ευρίσκει έρεισμα η προσβαλλομένη απόφαση
Η προσβαλλόμενη απόφαση τυγχάνει ωστόσο μη νόμιμη και στο μέτρο που ευρίσκει έρεισμα στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 19249/3144/21-04-2011 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση παρέκκλισης ύψους της επίδικης οικοδομής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 270/1985 και του Ν. 1337/1983, στα εκτός σχεδίου γήπεδα επιτρέπεται κατ’ παρέκκλιση η κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων υψηλότερων των νομίμων έντεκα (11) μέτρων κατόπιν ειδικής άδειας του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας (ήδη Αποκεντρωμένης Διοίκησης), που εκδίδεται με τη σύμφωνα γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωροταξίας και εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Δόμησης), εφόσον δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών.
Εν προκειμένω, όμως, κατά το χρόνο έκδοσης της ανωτέρω απόφασης έγκρισης παρέκκλισης ύψους υπήρχαν πλείστες αυθαίρετες κατασκευές, που διαπιστώθηκαν κατόπιν ετεροχρονισμένης αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου την 11-10-2011 και τις οποίες αυθημερόν έσπευσε να νομιμοποιήσει η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2870/11-10-2011 αίτησή της.
Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω απόφαση στερείται νόμιμης αιτιολογίας, αφού ουδόλως αιτιολογείται και δη επαρκώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3325/2005, η ανάγκη για την αιτούμενη παρέκκλιση ύψους και δη ότι αυτή η παρέκκλιση επιβάλλεται για τεχνολογικούς λόγους και ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή άλλης δόκιμης τεχνικής λύσης, ώστε να αποφευχθεί η παρέκκλιση.
Αποδεικνύεται συνεπώς ότι η εν λόγω άδεια παρέκκλισης ύψους χορηγήθηκε μη νομίμως, γεγονός που καθιστά την επ’ αυτής στηριζόμενη άδεια λειτουργίας μη νόμιμη και εντεύθεν ακυρωτέα.
5.       Ακυρότητα της άδειας εγκατάστασης επί της οποίας ευρίσκει έρεισμα η προσβαλλομένη απόφαση
Η προσβαλλόμενη απόφαση τυγχάνει ωστόσο μη νόμιμη και στο μέτρο που ευρίσκει έρεισμα στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2537/φ.14/674/24/07-09-2010 «άδεια εγκατάστασης του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ με συγκρότημα τροφοδότησης του κυρίου καυστήρα με στερεά υπολείμματα ανακύκλωσης».
Πράγματι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 5 του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α’ 68/2005) και μόνου παρ. 1 της υπ’ αριθμό Φ.15/ΟΙΚ 8101/624/18-04-2005 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ β’ 552/2005), η αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια τοπική εφημερίδα, εφόσον η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ.
Εν προκειμένω, όμως, παρά το γεγονός ότι η αξία του προς εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ ανέρχεται σε 1.200.000 ευρώ, η αίτηση για τη χορήγηση της επίδικης άδειας εγκατάστασης δεν δημοσιεύθηκε σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, γεγονός που στέρησε από εμάς τη δυνατότητα να λάβουμε γνώση του φακέλου και να υποβάλλουμε αρμοδίως τις αντιρρήσεις μας.
Αποδεικνύεται συνεπώς ότι η εν λόγω άδεια εγκατάστασης, που αποτελεί νόμιμη προϋπόθεση για την έκδοση της προσβαλλομένης άδειας οικοδομής τυγχάνει μη νόμιμη, γεγονός που καθιστά την επ’ αυτής στηριζόμενη άδεια λειτουργίας μη νόμιμη και εντεύθεν ακυρωτέα.
__________

Εν όψει των ανωτέρω
ΕΠΕΙΔΗ το πρώτο από εμάς σωματείο, που συστάθηκε νομίμως με την υπ’ αριθμό 4/1984 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, έχει ως καταστατικό του σκοπό «την διατήρησιν και ανάπτυξιν του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Αλιβερίου και της ευρύτερης περιοχής αυτού» και εντεύθεν νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση και υποστήριξη της υπό κρίση προσφυγής
ΕΠΕΙΔΗ ο δεύτερος και τρίτος από εμάς ως δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ταμυνέων και ήδη Κύμης – Αλιβερίου Νομού Εύβοιας έχουμε πρόδηλο, άμεσο και ενεστώς, έννομο συμφέρον στην ακύρωση της προσβαλλομένης απόφασης
ΕΠΕΙΔΗ ομοίως ο τρίτος και τέταρτος από εμάς ως περιφερειακοί σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχουμε πρόδηλο, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον στην ακύρωση της προσβαλλομένης απόφασης
ΕΠΕΙΔΗ μετά την έκδοση της προσβαλλομένης απόφασης εξεδόθη η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 342/01-04-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του επίδικου εργοστασίου «σε εφαρμογή των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την (κζ) σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επί πλέον λόγω της εκ παραδρομής αναγραφείσας ημεροχρονολογίας 27-3-2012 κατά την οποία δεν υπήρχε σχετική εξουσιοδότηση»
ΕΠΕΙΔΗ σε κάθε περίπτωση τόσο η προσβαλλομένη απόφαση όσο και η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 342/01-04-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας τυγχάνουν άκυρες ελλείψει αρμοδιότητας για την υπογραφή τους κατά τα ανωτέρω υπό ΙΙ.2 αναλυτικώς αναφερόμενα, όπου και παραπέμπουμε προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων
ΕΠΕΙΔΗ, άλλως επικουρικώς, σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο ήθελε κριθεί ότι η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 342/01-04-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας τυγχάνει μη νόμιμη ή ανακλητέα ή μεταρρυθμιστέα, η προσβαλλομένη απόφαση αναπτύσσει πλήρως την ισχύ της και συνεπώς διατηρούμε πρόδηλο άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον στην ακύρωσή της
ΕΠΕΙΔΗ άλλως επικουρικώς, σε περίπτωση της για οιονδήποτε λόγο ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, διατηρούμε πρόδηλο άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον για την ακύρωση της προσβαλλομένης απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας και συνεπώς νομιμοποιούμαστε ενεργητικά στην άσκηση και υποστήριξη της παρούσης και για την περίπτωση αυτή (επικουρική άσκηση προσφυγής)
ΕΠΕΙΔΗ η υπό κρίση προσφυγή μας ασκείται νομίμως και εμπροθέσμως
ΕΠΕΙΔΗ πέραν των αναφερόμενων στο προοίμιο της προσβαλλομένης απόφασης εγγράφων, επικαλούμαι και όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και ως σχετικά αριθμούμενα από 01 έως 05 έγγραφα, που προσάγονται νομίμως με την παρούσα, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
και για όσους άλλους λόγους, νομίμως, θέλουμε προσθέσουμε, με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να γίνει δεκτή η παρούσα
Να ακυρωθεί η προσβαλλομένη υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1144/Φ.14/674/27-03-2012 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Χαλκίδα, 09 Απριλίου 2013
Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι
 [1] Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι ειδικότερα ότι «1. Ο έλεγχος των υποβαλλομένων μελετών γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς … 6. Οι οικοδομικές άδειες υπογράφονται τελικώς από τους εξουσιοδοτημένους ελεγκτές μετά από επανέλεγχο του τοπογραφικού ως προς το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο και τους όρους δόμησης και χορηγούνται καταχωρούμενες σε ειδικό βιβλίο αφού ενημερωθούν τα πρωτόκολλο του τμήματος και της Υπηρεσίας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου