Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμος Σκύρου ενημερώνει τους στρατεύσιμους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με τα σχετικά έγραφα α) ΤΑΔΚ1342/2016 14-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών β)Άρθρο 10Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α’ ) και γ) Φ.429.1/47/354987/Σ. 2252/09-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3176/13-12-2013, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2020 (γεννημένοι το έτος 1999), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017 (02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου) στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία , στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.
Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου
2. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ
3. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.
Οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου www.stratologia.gr, υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.

Εκ του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου