Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Οριστική λύση για τους εργαζομένους στην «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2016       
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από πολλά χρόνια αβεβαιότητας και πολλών υποσχέσεων από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛΛ, με την κινητοποίηση των βουλευτών του Νομού,  δείχνοντας την ευαισθησία της για το μέλλον των εργαζομένων της «Ηλεκτρομηχανικής Κύμης ΕΠΕ» εισάγει διάταξη με την οποία δίνεται οριστική λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων.
Η εν λόγω διάταξη εισάγεται με το άρθρο 40 στο Νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις».
Προς ενημέρωση των πολιτών παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 40 του Νομοσχεδίου:
Άρθρο 40
Απασχολούμενοι στην «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.»

Οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.» δύναται να μεταταχθούν σε υφιστάμενες κενές ή, εάν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες θέσεις σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξαρτήτων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα ως άνω πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται η διαδικασία μετάταξης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός μετά την ανακοίνωση των φορέων, σε υπηρεσίες των οποίων δύναται να προσληφθούν, τα ως άνω πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διαδικασία μετάταξης ολοκληρώνεται με την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου  για τον αντίστοιχο φορέα Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εποπτεύει την «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου