Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΤΑ" ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΩΝ


Αναρτήθηκε σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ το Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Κύμης κατά του Δημάρχου κ. Θωμά και του Αντιδημάρχου κ. Κιούση για την  κατάληψη δασικής έκτασης στην θέση «Μεγάλη Βόλτα» Παραμεριτών προκειμένου να κατασκευαστεί εκεί η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Στους δύο δημοτικούς παράγοντες επιβάλλεται και πρόστιμο υπέρ του Πράσινου Ταμείου 4.668,30 Ευρώ. Κατά του πρωτοκόλλου μπορούν να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο εντός 30 ημερών.
Το Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής έχει ως εξής:
ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΡ10-Σ2Π
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ
Αριθ. Πρωτ. : 470/8782/16-1-2013
Αριθ. Π.Δ. Αποβολής : 1
Α.Β.Δ.Α. : 3/2013
Στην Κύμη σήμερα την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. η υποφαινόμενη Δασάρχης Αγγελική Γκοτζαμάνη – Δασολόγος με Β΄ βαθμό παρόντος και της Παρασκευής Σπυρούλη, Δασολόγου προσληφθέντος ελλείψει Δικαστικού Γραμματέως ως Β΄ Ανακριτικού υπάλληλου εκθέτω τα εξής :
Την 5η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 , διαπιστώθηκε από την υπηρεσία μας ότι οι : α) Δημήτρης Θωμάς του Γεωργίου, κάτοικος Κύμης (Δήμαρχος Δήμου Κύμης- Αλιβερίου) και β) Νικόλαος Κιούσης του Ιωάννη, κάτοικος Αλιβερίου (Αντιδήμαρχος), με σκοπό την απόκτηση δικαιωμάτων νομής και κατοχής επί δημόσιας αναδασωτέας έκτασης ανήκουσα στην παρ.5 του αρθ.3 Ν.998/79 όπως τροπ. και ισχύει ,εμβαδού 9.126,89 τ.μ. κείμενης στην δασική θέση «Μεγάλη Βόλτα» οικ. Παραμεριτών Τοπ. Κοιν. Αγίου Λουκά Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου, παρά το Νόμο και χωρίς άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής προέβησαν στις 05-11-2012 στην παράνομη αγορά της εν λόγω έκτασης από την Πηνελόπη συζ. Κων/νου Γιαννούλη, κάτοικο Αγίου Λουκά και τη σύνταξη του αρ. 3965/05-11-2012 συμβολαίου της Συμβ. Ταμυνέων Καλομοίρας Μπαράκου –Γέραλη .
Η εν λόγω έκταση αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης η οποία είναι κηρυγμένη αναδασωτέα με την αρ. 5812/23-11-2007 απόφαση κ. Δ/ντη Δασών Π.Σ.Ε. (ΦΕΚ 1664/Δ/14-12-2007) και τελεί υπό φυσική αναγέννηση και όπως εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα ορίζεται:
Βόρεια : με αναδασωτέα έκταση
Νότια : με αναδασωτέα έκταση
Ανατολικά : με αναδασωτέα έκταση
Δυτικά : με αναδασωτέα έκταση
Ανήκει κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο .Η ανωτέρω έκταση έχει έδαφος ασβεστολιθικό ημιβραχώδες , κλίσεις 5-15%, έκθεση ως προς τον ορίζοντα βορειοδυτική και καλύπτεται σήμερα από μικρό ποσοστό βλάστησης λόγω επεμβάσεων που έγιναν στο παρελθόν και της πυρκαγιάς του 2007. Στο παρελθόν καλυπτόταν από αείφυλλα πλατύφυλλα (φιλίκια, πρίνα ) και πεύκα πυκνότητας 80% .
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 61 ΝΔ 86/69 (ΦΕΚ 7 Τ.Α. 18-1- 1969) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 ΝΔ 996/71 (ΦΕΚ 192 τ.α. 6-10-1971) , τα διατεταγμένα με τις υπ’ αριθ. 117509/96 εγκ. 152/8-11-1971 Δ/γες Υπ. Εθνικής Οικονομίας, καθώς την από 10-12- 2012 λεπτομερή έκθεση αυτοψίας της Δασοπόνου Χρυσάνθης Σαραμάντου την από Νοέμβρη 2012 έκθεση φωτοερμηνείας της Δασολόγου Αγγελικής Γκοτζαμάνη
1) ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ
α) Δημήτριο Θωμά του Γεωργίου, κάτοικο Κύμης (Δήμαρχος Δήμου Κύμης- Αλιβερίου) και
β) Νικόλαο Κιούση του Ιωάννη, κάτοικος Αλιβερίου (Αντιδήμαρχος) από την ανωτέρω καταληφθείσα Δημόσια αναδασωτέα έκταση και απαγορεύουμε σ’ αυτόν στο μέλλον, κάθε πράξη δυναμένη να δημιουργήσει δικαιώματα νομής κατοχής ή κυριότητας
2) ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ σε βάρος των αποβαλλόμενων και εντελλόμαστε αρμοδίως την είσπραξη υπέρ Πράσινου Ταμείου.
α) …………. € για αποζημίωση της, με την ανωτέρω διακατοχική πράξη και σε βάρος του Δημοσίου επελθούσα ζημία, και για την αποκατάσταση της ζημίας αυτής
β) 4.668,30 € για αποζημίωση λόγω παρανόμου χρήσεως της ανωτέρω Δημόσιας αναδασωτέας έκτασης κατά το χρονικό διάστημα 05-11-2012 έως σήμερα.
3) Οι ανωτέρω αποβαλλόμενοι δικαιούται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, μη προεκτεινόμενης λόγω αποστάσεω, να ανακόψει το παρόν ενώπιον του αρμοδίου, από την τοποθεσία του ακινήτου, Μονομελούς Πρωτοδικείου, αντίγραφο δε της ανακοπής των μετά κλήσεως προς συζήτηση υποχρεούνται να κοινοποιήσουν:
α) στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου και
β) στην Δασάρχη Αλιβερίου, έδρα Κύμη Νομού Ευβοίας.
Το παρόν συντάσσεται σε 5πλούν και υπογράφεται
Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ                                                               Η Β΄ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ                                                     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΥΡΟΥΛΗ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Β΄ ΒΑΘΜΟ                                                        ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
Ακολουθεί αναλυτικό σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:2000.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου