Το τοπικό σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου

Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων ψήφισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Στο Σχέδιο καταγράφονται τα άμεσα μέτρα καθώς και τα αναγκαία έργα προκειμένου να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ. Επίσης δίνεται η προοπτική ενόψει της αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου να επανεξεταστεί η κατασκευή ΧΥΤΥ στην Νότια Εύβοια ή να αποτελέσει τελική λύση η κατασκευή νέου κεντρικού ΧΥΤΥ στην Εύβοια. Για πρώτη φορά γίνεται λόγος για πρώτα δειλά βήματα στην μείωση των απορριμμάτων και επίσης δειλά υπονοείται η διαλογή ανά ρεύμα απορριμμάτων. Για αρχή και υπό την πίεση του χρόνου και των προστίμων είναι ένα καλό ξεκίνημα που θέλει πολύ δουλειά ακόμη για να μπει στον σωστό δρόμο. Η αρχή όμως είναι το ήμιση του παντός.Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα: 
"ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(εκτός των κ.κ. Θωμά, Παππά, Μπάτσα, Μέξη, Ντόβολη, Ντούρα, Βλάχο, Μιχαήλ)
1. Κατασκευή 2 ΣΜΑ (1 ΣΜΑ και 1 ΣΜΑ/ΣΜΑΥ) με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το τρέχον ΕΣΠΑ ώστε να μειωθεί το κόστος μεταφοράς των παραγόμενων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας που βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία επέκτασης και για να καταστεί εφικτή η αποκατάσταση των 4 ΧΑΔΑ για να αποφευχθεί το Εθνικό Πρόστιμο για τους ΧΑΔΑ και η ενδεχόμενη μετακύλιση του στον Δήμο. Ο ένας εκ των 2 ΣΜΑ θα έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει και ως σταθμός μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) ώστε να μειωθεί το κόστος και ο χρόνος μεταφοράς των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδος ) προς το ΚΔΑΥ .
2. Παράλληλα και μέχρι την λειτουργία του ΣΜΑΥ να ζητηθεί από την ΕΕΑΑ (αρμόδιο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών εποπτευόμενο από το ΥΠΕΚΑ) να ενισχυθεί η ανακύκλωση με τοποθέτηση επιπλέον κάδων με έμφαση στις καμπάνες γυαλιού στις πλατείες.
3. Αποκατάσταση 4 ΧΑΔΑ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το τρέχον ΕΣΠΑ.
Σχετικά με νέες προτάσεις με σταδιακή υλοποίηση έως το 2020 οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπ όψη στο νέο ΠΕΣΔΑ και στις χρηματοδοτήσεις του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Kατασκευή Πράσινων Σημείων Συλλογής-Αποθήκευσης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση που προβλέπονται στο εγκεκριμένο παραδοτέο από το ΥΠΑΠΕΝ (τ.ΥΠΕΚΑ) του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
Ο αριθμός των πράσινων σημείων για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου μπορεί να καθοριστεί στο πλαίσιο της μελέτης του νέου ΠΕΣΔΑ με βάση τεχνικοικονομική ανάλυση .
2. Ανάπτυξη συστήματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (αποφάγια κουζίνας και πράσινα) σε κεντρικά σημεία (εστιατόρια) αλλά και σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου με στοχευμένη ευαισθητοποίηση με στόχο την κομποστοποίηση τους για παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας.
Για λόγους εγγύτητας προτείνεται η χωροθέτηση μονάδας αποκεντρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων στα όρια του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου και σε κεντροβαρικό σημείο, για οικονομοτεχνικούς λόγους. Προμήθεια και εγκατάσταση κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε επιλεγμένα νοικοκυριά του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου με εκτεταμένες δράσεις εκπαίδευσης των χρηστών για την σωστή λειτουργία τους.
4. Όσον αφορά την κατασκευή νέου ΧΥΤΑ/Υ για την από κοινού εξυπηρέτηση με τον Δήμο Καρύστου, προτείνεται η τεχνικοοικονομική αξιολόγηση στο πλαίσιο του νέου ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδος συγκριτικά με τα σενάρια :
Α) της μεταφόρτωσης των σύμμεικτων μέσω των ΣΜΑ για την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας και αργότερα στην νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Χαλκίδας που είναι ο εγγύτερος προορισμός
Β) της εγκατάστασης κινητής μονάδας ανάκτησης ανακυκλωσίμων και κομποστοποίησης χωρίς νέο ΧΥΤΥ με μεταφόρτωση των υπολειμμάτων επεξεργασίας για ταφή στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας.
Γ) της εγκατάστασης κινητής μονάδας ανάκτησης ανακυκλωσίμων και κομποστοποίησης με νέο ΧΥΤΥ για την ταφή υπολειμμάτων επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που είναι τεχνικοοικονομικά βέλτιστο το σενάριο της κατασκευής νέου ΧΥΤΥ με ή χωρίς την εγκατάσταση κινητής μονάδας ανάκτησης ανακυκλωσίμων, προτείνεται η θέση που θα επιλεγεί, να είναι σε κεντροβαρικό σημείο ως προς την 5 η Διαχειριστική Ενότητα. Οι 2 ΣΜΑ θα συνεχίσουν την λειτουργία τους και ο ΣΜΑ Αλιβερίου θα λειτουργεί ως ΣΜΑΥ όλης της Διαχειριστικής Ενότητας.

Σχόλια