Οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπόκαρη Γεώργιο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει
 α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες
1. Υπεύθυνο για θέματα Οικονομίας- Διοίκησης- Οργάνωσης– Πληροφορικής.
2. Υπεύθυνο για θέματα διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την Εφαρμογή Συστημάτων και Διαδικασιών.
3. Υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών , εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, τον έλεγχο του πλανόδιου εμπορίου.
4. Υπεύθυνο για την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών , οικονομικών υπηρεσιών καθώς και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 β. κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες
1. Υπεύθυνο λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων.
2. Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται
από τους εκπροσώπους τους.
3.Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.
4. Την ευθύνη της τέλεσης των Πολιτικών Γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων.
5. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
6. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 Εξουσιοδότηση Υπογραφών
1.Υπογράφει τις δηλώσεις τελέσεως πολιτικών γάμων καθώς και τις πράξεις προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
2.Υπογράφει θέματα για τις πολιτογραφήσεις-ιθαγένειες αλλοδαπών.
3.Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις αποφάσεις σφραγίσεως και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων.
4.Υπογράφει τις άδειες λαϊκών αγορών και κάθε έγγραφο που αφορά στην άσκηση του υπαιθρίου εμπορίου.
Τον Αντιδήμαρχο κ. Μπόκαρη Γεώργιο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του θα αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαράκος Νικόλαος
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπόκαρης Γεώργιος, ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπαράκο Νικόλαο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει
 α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες
1. Υπεύθυνο στον τομέα της Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού.
2. Υπεύθυνο των Τεχνικών Έργων και Μελετών και στους τομείς του Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικών Εγγειοβελτιωτικών και Λιμενικών έργων.
3. Υπεύθυνο για το γραφείο Προγραμματισμού.
4. Υπεύθυνο για θέματα Τοπικής Αγροτικής και Τουριστικής ανάπτυξης και θέματα Πολιτισμού.
5. Υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων Ηλεκτροφωτισμού , Υδραυλικών και Γεωπονίας.
6. Υπεύθυνο για τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
7. Την ευθύνη όλων των οχημάτων, την χρέωση τους σε συγκεκριμένους οδηγούς και την ευθύνη του υπό σύσταση Γραφείου Κινήσεως.
 Εξουσιοδότηση Υπογραφών
Υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.
Τον αντιδήμαρχο κ. Μπαράκο Νικόλαο , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Μπόκαρης Γεώργιος.
3. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεοδώρου Αλέξανδρο,
στον οποίο παρέχεται αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Κύμης και του μεταβιβάζει
 α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες
1. Υπεύθυνο του Αθλητισμού στον Δήμο Κύμης- Αλιβερίου.
2. Υπεύθυνο για την λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης.
 β. κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες
1. Την ευθύνη λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Κύμης.
2. Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους.
3.Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.
4. Την ευθύνη της τέλεσης των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Κύμης.
5. Την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κύμης, σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
6. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
7. Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας , σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
8. Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
9. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 Εξουσιοδότηση υπογραφών
1. Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
2. Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις
αποφάσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Κύμης.
3. Υπογράφει τα πάσης φύσεως έγγραφα προς τα αρμόδια Υπουργεία και Οργανισμούς της Υπηρεσίας Δόμησης καθώς επίσης συνυπογράφει την εντολή μετακίνησης του οχήματος της Υπηρεσίας Δόμησης.
Τον Αντιδήμαρχο κ. Θεοδώρου Αλέξανδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Μούντριχας Δημήτριος
4. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σαμαρά Χρήστο, στον
οποίο παρέχεται αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Δυστίων και του μεταβιβάζει
 α. κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες
1. Την ευθύνη λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων.
2. Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων της
Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους.
3.Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.
4. Την ευθύνη της τέλεσης των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Δυστίων.
5. Την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Δυστίων, σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
6. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
7. Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας , σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
8. Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
9. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων.
 Εξουσιοδότηση υπογραφών
1. Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
2. Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις αποφάσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Δυστίων.
Τον Αντιδήμαρχο κ. Σαμαρά Χρήστο , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαράκος Νικόλαος.
5. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κούκη Ιωάννη, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Αυλώνος και του μεταβιβάζει
 α. κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες
1. Την ευθύνη λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος.
2. Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους.
3.Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.
4. Την ευθύνη της τέλεσης των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Αυλώνος.
5. Την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος, σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
6. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
7. Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας , σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
8. Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο
9. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων.
 Εξουσιοδότηση υπογραφών
1. Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
2. Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις αποφάσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Αυλωναρίου.
Τον Αντιδήμαρχο κ. Κούκη Ιωάννη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο αντιδήμαρχος κ. Μούντριχας Δημήτριος.
6. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μούντριχα Δημήτριο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Κονιστρών και του μεταβιβάζει
 α. Καθ΄ύλην αρμοδιότητα
1. Την ευθύνη λειτουργίας όλων των Δημοτικών Κοιμητηρίων καθώς και την μέριμνα των αδέσποτων ζώων στο Δήμο.
 β. κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες
1. Την ευθύνη λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Κονιστρών.
2. Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων της
Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους.
3.Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.
4. Την ευθύνη της τέλεσης των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Κονιστρών.
5. Την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών , σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

6. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
7. Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας , σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
8. Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
9. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων.
 Εξουσιοδότηση υπογραφών
1. Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
2. Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις αποφάσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών.
Τον Αντιδήμαρχο κ. Μούντριχα Δημήτριο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρου Αλέξανδρος.
Τον Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Γ. Μπουραντά απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο
Αντιδήμαρχος κ. Μπόκαρης Γεώργιος
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού.
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Σχόλια