Ανοικτή Επιστολή του Δημήτρη Θωμά προς τον Θανάση Μπουραντά για τους ισολογισμούς- απολογισμούς 2011-2012

Δημήτρης Γ. θωμάς                      
πρώην Δήμαρχος Κύμης- Αλιβερίου  
                               
                                                                               17-3-2015
                                             
                           Προς: Αθανάσιο      Μπουραντά
                             Δήμαρχο Κύμης- Αλιβερίου

                                                 Ανοιχτή Επιστολή
        Ισολογισμοί και απολογισμοί 2011- 2012
  Η πλήρης αλήθεια και η αδράνεια των τελευταίων 7 μηνών.
Σε σχέση με την με αριθμό πρωτοκόλλου 305/13944 της 27/01/2015 επιστολής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, αλλά και των όσων ειπώθηκαν από εσάς στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13/02/2015, όσον αφορά στη μη υποβολή των απολογισμών και ισολογισμών των ετών 2011-2012 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σας αναφέρω τα εξής:
Ο Καλλικρατικός Δήμος Κύμης – Αλιβερίου προήλθε από την συνένωση πέντε (5) Καποδιστριακών Δήμων, οι τέσσερις εκ των οποίων ήταν υπόχρεοι τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος, κατά τις διατάξεις του Π.Δ 315/1999. Επιπρόσθετα οι τέσσερις είχαν την ίδια τηρούμενη μηχανογραφική εφαρμογή ALFAWARE και ο ένας DECISION (Δήμος Διστύων).
Ωστόσο από τους πέντε  Δήμους, μόνο οι δύο είχαν κατά την 01/01/2011 (Δήμοι Κύμης και Αυλώνος ) ενημερωμένες τις οικονομικές βάσεις  δεδομένων με στοιχεία εναρμονισμένα κατά το Π.Δ 315/1999, τα αντίστοιχα Μητρώα Παγίων και εν γένει επικαιροποιημένα στοιχεία απολογισμών για το 2010.
Τα ανωτέρω στοιχεία ήταν βασικά προαπαιτούμενα για την ορθή λειτουργία των στοιχειωδών διαδικασιών των οικονομικών-διοικητικών υπηρεσιών την 01/01/2011 των νέων Καλλικρατικών Δήμων. Αντί αυτών όμως, αυτό το οποίο κυρίως καλεστήκαμε να διαχειριστούμε στην οικονομική εφαρμογή της έδρας του νέου Δήμου (πρώην Δήμου Ταμυναίων), ήταν η πλήρης απουσία έντυπου αρχείου, ακόμη και των στοιχειωδών οικονομικών στοιχείων, όπως υπόλοιπα χρηματικών διαθεσίμων, υπόλοιπα ανείσπρακτων βεβαιωμένων οφειλών και απαιτήσεων, υπόλοιπα υποχρεώσεων σε προμηθευτές και τρίτους και τέλος οφειλές κρατήσεων προς τη Δ.Ο.Υ και λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς.

Εκτός βέβαια της πλήρους απουσίας των ανωτέρω περιγραφέντων, υπήρχε και η πλήρης ασυμφωνία ανάμεσα στα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής που είχαν καταρτισθεί κατά τις διατάξεις της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και της ΕΕΤΑΑ και των απορρεόντων οικονομικών δεδομένων από την τηρούμενη μηχανογραφική βάση δεδομένων της έδρας του πρώην Δήμου Ταμυναίων.
Η ανωτέρω περιγραφόμενη αντικειμενική δυσκολία, δυσχέρανε σε υπέρμετρο βαθμό το έργο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία μη έχοντας κανένα στοιχείο οικονομικής φύσεως ως δεδομένο, αδυνατούσε να λειτουργήσει ορθώς ως προς τις τρέχουσες συναλλαγές, αλλά και το κυριότερο στο να δώσει έγκυρα στοιχεία προς τη Διοίκηση και τους λοιπούς Φορείς (Ελεγκτικό Συνέδριο, Περιφέρεια, ΥΠΕΣ κ.λ.π)
Για τους ανωτέρω λόγους και κατόπιν εισηγήσεων των Οικονομικών Υπηρεσιών, η Διοίκηση του νέου Δήμου, διέταξε πρωτίστως τη διενέργεια ΕΔΕ, αλλά και τη συνδρομή από έμπειρους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, προκειμένου να αποκατασταθούν στον βαθμό που ήταν εφικτό τα δεδομένα και να κατορθώσουν οι υπηρεσίες να λειτουργούν ορθά.
Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας, ήταν η από 18/07/2013 έκθεση προκαταρτικής έρευνας των οικονομικών επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών προς την εισαγγελία πρωτοδικών Χαλκίδας, η οποία και περιέχει αρκετά, κρίσιμης σημασίας,  οικονομικά στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τα οικονομικά δεδομένα των απολογιστικών στοιχείων των εξεταζόμενων ετών.
Παρόλα αυτά, ο Δήμος κατόρθωσε με τη συνδρομή της υπηρεσίας του και των χρηματοοικονομικών συμβούλων, να ολοκληρώσει επιτυχώς και με την υπ’ αριθμό 76/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσει τον Ισολογισμό Έναρξης του Καλλικρατικού Δήμου, η οποία έχει πιστοποιηθεί και από τον αρμόδιο ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια.
Επιπρόσθετα και παρόλο που δεν έχει προκύψει κάποιο αποτέλεσμα από το Πρωτοδικείο της Χαλκίδας σε σχέση με την έκθεση προκαταρτικής έρευνας των οικονομικών επιθεωρητών,  (τουλάχιστον όχι κάτι το οποίο να είναι εις γνώση μας), τα απολογιστικά στοιχεία των ετών 2011 και 2012 είναι πλήρως ενημερωμένα όπως επίσης και τα τηρούμενα ισοζύγια της Γενικής Λογιστικής, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις της υπηρεσίας και των συμβούλων, τα οποία προκύπτουν και από τη βάση δεδομένων του Δήμου. Τα σχετικά ισοζύγια  είναι σχεδόν έτοιμα για την ολοκλήρωση του έργου της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των εν λόγω χρήσεων, με μόνη εκκρεμότητα τον έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή.
Οπότε, ερχόμαστε και σας θέτουμε  προ των ευθυνών σας, καθώς από την πρώτη στιγμή σας έχομε ενημερώσει για όλα τα πιο πάνω και για τις εκκρεμότητες, τις οποίες άμεσα θα έπρεπε να είχατε ολοκληρώσει και σας ρωτώ τι ακριβώς έχετε κάνει, όσον αφορά στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και πολύ περισσότερο στον έλεγχο τους από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, καθώς πλέον έχουν παρέλθει επτά (7) περίπου μήνες από την στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων σας.
              Δημήτρης Γ. Θωμάς                            
πρώην Δήμαρχος Κύμης- Αλιβερίου,

Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης

Σχόλια