ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΔΣΑ(ΦΟΡΈΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)


ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΝΕΑ ΑΡΧΗ
 Κατ’ αρχήν να σημειώσουμε ότι η οικονομική και η οικολογική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Η ληστρική εκμετάλλευση κοινωνίας και φύσης, που επιβάλλει ο καπιταλισμός, εντείνεται σε συνθήκες κρίσης, με την όξυνση των ανταγωνισμών και την επιβολή ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Ενώ, ταυτόχρονα η περιβαλλοντική υποβάθμιση ναρκοθετεί τις μελλοντικές συνθήκες παραγωγής και σωρεύει τεράστιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος.
      Παρατηρούμε πως η ιδιωτικοποίηση βασικών κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια επιταχύνεται με τους εφαρμοστικούς νόμους και οδηγεί όχι μόνο σε μια δραματική κλιμάκωση της περιβαλλοντικής καταστροφής αλλά και στην απώλεια δημόσιας περιουσίας και φυσικών πόρων για την επιβίωση και την παραγωγή.
     Ειδικότερα οι πολιτικές και τα σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων εξυπηρέτησαν την εκμετάλλευση των κοινοτικών κονδυλίων προς όφελος εργολαβικών συμφερόντων και την εκχώρηση των δημοσίων υποδομών και πόρων στα επιχειρηματικά συμφέροντα.
•             Σήμερα οι σχεδιασμοί αποσκοπούν στην εγκατάσταση μονάδων μεγάλης κλίμακας με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, ανοίγοντας δρόμο στην καύση.
•             Η επιλογή αυτή αποκλείει σε βάθος εικοσιπενταετίας την ουσιαστική, με ήπιες τεχνολογίες διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση χρήσιμων υλικών περιλαμβανομένων και των οργανικών και συντηρεί την επιμόλυνση των οικιακών με επικίνδυνα απόβλητα.
•             Πρόκειται για μεθόδευση που όχι μόνο θα επιφέρει αδικαιολόγητη περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά ταυτόχρονα θα απομυζήσει τεράστια κεφάλαια για την εγκατάσταση και θα επαυξήσει υπέρμετρα το κόστος διαχείρισης.
•             Με αυτόν τον τρόπο, ο θεσμικός και κοινωνικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ακυρώνεται, μετατρέπεται σε εργαλείο εφαρμογής της μνημονιακής πολιτικής και εισπρακτικό μηχανισμό στην υπηρεσία επιχειρηματικών συμφερόντων, που ετοιμάζονται να λεηλατήσουν το δημόσιο πλούτο και τα λαϊκά εισοδήματα και με τη διαχείριση των απορριμμάτων, εκτοξεύοντας στα ύψη τα δημοτικά τέλη.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πλούτου και των φυσικών πόρων, σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση τους και με κύριο άξονα τον αναντικατάστατο ρόλο του Δημόσιου Τομέα, μπορεί να είναι ο βασικότερος παράγοντας για αναπτυξιακά μέτρα και να αποτελεί την ραχοκοκαλιά μιας βιώσιμης ανάπτυξης και το πλαίσιο αναφοράς μιας ανθρωποκεντρικής οικονομίας.
•  Απορρίπτουμε τις μέχρι τώρα πολιτικές πρακτικές και προτείνουμε πολιτική διαχείρισης στερεών αποβλήτων που στηρίζεται στην πρόληψη και στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων προς επεξεργασία και τελική διάθεση
•  Προτείνουμε ένα μοντέλο διαχείρισης σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, τη μικρή κλίμακα, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, την αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού.

•  Την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση υλικών, μέσω της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης μικρής κλίμακας, και της ανάπτυξης δικτύου συλλογής ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. επικίνδυνα). Στο πλαίσιο απαιτείται η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος 4 κάδων και η υποχρεωτική συμμετοχή στις περιβαλλοντικές δράσεις υπηρεσιών, σχολείων, επιχειρήσεων.
•  Ένα σύστημα αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, σε επίπεδο μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων, ενταγμένων οργανικά και λειτουργικά στο ευρύτερο περιφερειακό σχέδιο. Οι εγκαταστάσεις αυτές ασφαλώς δεν περιλαμβάνουν μονάδες καύσης, ούτε παραγωγής δευτερογενών καυσίμων
•             Στο νομοθετικό επίπεδο άμεση προτεραιότητα αποτελεί η τροποποίηση και λειτουργία των ΦοΔΣΑ με στόχο την προαγωγή της διαφάνειας και της ευρείας συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, τη θέσπιση κοινωνικού ελέγχου της λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, τη θέσπιση της υποχρέωσης εκπόνησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης και την οργανική ένταξη των τοπικών δράσεων, αρμοδιότητας των ΟΤΑ, στα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης.
•    Θεσμοθέτηση των διαδικασιών για το συντονισμό-αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης σε κάθε επίπεδο(δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων, έλεγχος και παρακολούθηση της αποδοτικότητας όλων των επί μέρους δράσεων ιδιωτικών και δημόσιων, στο πλαίσιο του συστήματος), την ανάληψη διορθωτικών παρεμβάσεων και την ανάπτυξη δημόσιου ελεγκτικού μηχανισμού με συντονισμό σε κάθε επίπεδο.

Ειδικότερα στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου που πλήττεται από την διαρκή και συνεχιζόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση με ανυπολόγιστες, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα , συνέπειες στην υγεία των πολιτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων (λόγω των  συσσωρευμένων όγκων  σκουπιδιών στις χωματερές με εναπόθεση πολλές φορές, παράνομα, τοξικών αποβλήτων, τις πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες με την έκλυση, επικίνδυνων άμεσα ,διοξινών και την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα) καθίσταται αδήριτη ανάγκη να ξεπεραστούν άγονες αντιπαραθέσεις του παρελθόντος της νυν και πρώην Δημοτικής αρχής, ώστε να αναληφθούν πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών ώστε στο πλαίσιο των αρχών διαβούλευσης που καταθέτει η Δημοτική παράταξη Ανατροπή-Νέα Αρχή να βρεθούν βιώσιμες λύσεις προς όφελος των πολιτών , του περιβάλλοντος και του Δήμου μακριά από επιχειρηματικά συμφέροντα που οσμίζονται κέρδη από την διαχείριση των απορριμμάτων και μάλιστα  της καύσης των σκουπιδιών.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
 ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΝΕΑ ΑΡΧΗ
                                               ΑΛΙΒΕΡΙ 22-12-2014

     

Σχόλια